HP Software Framework 7.1.15.1

HP Software Framework 7.1.15.1

Hewlett-Packard Company – 7,1MB – Shareware – Windows
ra khỏi 14 phiếu
HP phần mềm khuôn khổ là một thành phần cần thiết cho HP Connection Manager để hoạt động đúng. Gói này cài đặt Microsoft bản sửa lỗi và cải tiến cho hệ điều hành Microsoft Windows, cũng như cung cấp các bản sửa lỗi và cải tiến được cụ thể cho các mô hình được hỗ trợ máy tính xách tay. Các bản sửa lỗi và cải tiến được yêu cầu để cải thiện hiệu suất của các mô hình máy tính xách tay.

Tổng quan

HP Software Framework là một Shareware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Hewlett-Packard Company.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.456 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của HP Software Framework là 7.1.15.1, phát hành vào ngày 09/11/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/06/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 7.1.15.1, được sử dụng bởi 47 % trong tất cả các cài đặt.

HP Software Framework đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,1MB.

Người sử dụng của HP Software Framework đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho HP Software Framework!

Cài đặt

người sử dụng 3.456 UpdateStar có HP Software Framework cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản